Best price

Valgomed: MasalahTukul Kaki HilangDalam Masa Sebulan!

Jikaadadoktormemberitahuandamengenai hallux valgus dikakianda, janganpura-puratidaktahu. Hallux Valgus dikenalisebagai ‘tukul kaki’ atau bunions. Bunions terbentukapabilatulangatautisupadasendi di bahagianbawah kaki besarbergerakkeluardaritempat yang sepatutnya. Apabila kaki dibahagianjaribergerakdanmenerimatekanan yang tidaknormal ,ibujari kaki akanmerasasakitdanmembengkokkankearah yang lain. Pada masa yang sama, iamembentuk bunions.

Kaki yang timbul bunions memangkelihatanpelik. Selaindariitu, inginmenggunakankasut pun terasasakitdanbukansemuakasutbolehdipakaisepertibiasa. Beginicarauntukmencegahdanmerawat bunions atautukul kaki denganmudah. GunakansahajaValgomed!

ValgomedMenjimatkan Wang Anda

Apabilaberatabdanandamenekanibujari kakisemasaberjalan, tukul kaki atau bunions yang terbentukbolehmenyebabkankesakitan yang terukdaniabolehdirasakansepanjang masa. Sendibolehmenjadisangatkakudanbahagiantersebutmenjadisangatsakitsehinggaandatidakdapatmenyarungkankasutuntukkeluarberjalan.

Rawatan bunion yang cepatialahdengancarapembedahanataurawatandariklinikpakar. Namun, perbelanjaannyabukancalang-calang. Iabolehmenelanribuan ringgit mengikutbetapateruknyamasalahtukul kaki anda.

Valgomed

Valgomedbolehdigunakansendiridirumahuntukmerawat bunions. Andatidakperlumenghabiskanwanguntukkosperjalanan, kosminyakkereta, kosmakanan, kospenginapan, kosrawatan di klinikpakar, hospital swasta, atauklinikkhasuntukmerawattukul kaki.

Zaman sekarangkitakanperluberjimat. Jadilahpenggunabijakdanberbelanjadenganbijak. DisiniakanditerangkanlebihlanjutmengenaiValgomed.

back to menu ↑

Harga Yang BerpatutandanPembekalUtama

SiladapatkanValgomeddilaman web rasminya(klikdisini).Andaperlumendapatkannyadilaman web rasmiuntukmengelakkanprodukyangpalsudipasaran. Denganmembuatpesanan di laman web rasminya, andabolehmemperolehidiskaunsebanyak 50% semasatawaranistimewadilancarkan. Apatunggulagi, silabuatpesananhariini.

Selaindaripadatawaranhebattersebut, pengeluardilaman web rasmiadamenyatakanJaminan 30 Hari Wang Dikembalikankepadapengguna yang tidakberpuashati. Olehitu, janganraguuntukmembuatpesanananda.

back to menu ↑

BagaimanakahValgomedBerfungsi?

Valgomedmempunyaibahan-bahan yang berpotensimencegahdanmerawat bunions. Iabolehdidapatidalambentuk gel.Iaberfungsisebagai:

· Melapis jari kaki dan memberi perlindungan daripada tekanan berat badan

· Menghalangdaripadatulangterkeluardariposisi di ibujari kaki

· Mengelakkan rasa sakitdanlebamakibatberjalanterlalu lama menggunakankasut

· Mengelakkan rasa tidakselesaapabilamenggunakankasuttumittinggi

· Memberikeyakinandirisemasamenggunakankasut yang baru

· Mengekalkanposisiibujari kaki dantelapak kaki yang betul

Valgomed

Sesetengahdoktorandajugabolehmengesyorkanpembedahankerana bunions bolehmenyebabkanmasalah kaki yang lain yang menyakitkan, seperti hammertoes, bursitis, bunion di bawah kaki kecil, atau rasa sakitkaki apabilaberjalandanbekerja. Pembedahanbolehdilakukanpadakesringanataumasalahtukul kaki yang teruk. Namun, penjagaanselepaspembedahanperlutelitisupayatiadamasalahsepertijangkitankuman, pendarahan, kulitberparutdanpelbagaimasalah lain yang lecehakibatpembedahan.

Matlamatpembedahanadalahuntukmengembalikanibujari kakikekedudukan yang betul. Pakarbedahmeletakkantulang, ligamen, tendon dansarafkembalikeurutan yang betul, danmenghilangkanbenjolan yang membentuktukul kaki atau bunions. Namun, denganmenggunakanValgomediamemberikesan yang samaiaitumenghalanbenjolantukul kaki danmengekalkanposisiibujari kaki yang betulsetiap masa. SetelahmenggunakanValgomed, adakahperlulagimelakukanpembedahan? Jawapannyasudahtentutidak!

back to menu ↑

AmatMudahMenggunakanValgomed

Untukpengetahuananda, terdapat 150 jenispembedahanuntuktukul kaki. Namun, andatidakperlumenjalanisemuaitukeranaValgomedjugaberkesandanpenyelesaian yang lebihmudah. AmatmudahuntukmenggunakanValgomeddirumahdandimanasahaja. AndaCumaperlusarungkanalatini yang bertindaksepertialat fixative yang mengekalkanbentukpadaibujari kaki anda. Iabolehdigunakandenganselamatdalamapajuajeniskasut yang digunakansamadaselipasataukasuttumittinggi.

Anda tidak perlu ragu kerana ia amat selesa digunakan. Ia diperbuat daripada bahan elastic (silicone gel) yang melindungi kaki daripada melecet semasa berjalan lama. Ia juga menghalang geseran dan kesakitan pada kaki yang menerima tekanan dari berat badan apabila berjalan.

Valgomed

Oleh kerana ia diperbuat daripada silicon, ia tidak memberi kesan radang atau alahan kerana silikon yang digunakan ialah dari gred yang berkualiti. Dengan menggunakan Valgomed setiap hari, kedudukan kaki yang betul dapat dikekalkan dan anda akan terus berasa selesa jika perlu bekerja sepanjang hari dan perlu memakai kasut seperti model, chef, dan ahli sukan.

back to menu ↑

PenjelasanPihakMakmalMengenaiValgomed

Bunions seringdihidapi di setiapkeluargadiman-mana negara, tetapimasalahinijugabolehterjadihasildaripadacaraandaberjalanataukasut yang dipakaisetiaphari, hasildaripadapenyelidikanmakmal di sebuahklinik di Cleveland.

Wanita lebih kerap mengalami masalah ini berbanding lelaki. Mereka lebih suka menggunakan pelbagai jenis kasut dan mereka suka melakukan aktiviti yang memerlukan masa berjalan yang panjang terutamanya membeli-belah. Oleh itu, sukarelawan yang mempunyai tabiat ini dipanggil untuk kajian dan menggunakan Valgomed.

Apabila menggunakan Valgomed, mereka menemui penemuan yang luar biasa. Produk ini ternyata berkesan dalam mencegah masalah tukul kaki seperti berikut:

· Menghalang rasa sakit akibat menggunakan kasut tinggi

· Mengekalkanstruktur kaki yang sihat

· Mengekalkanposturberjalan yang betul

· Lebam pada kaki Berjaya dielakkan.

· Tiada tanda-tanda tukul kaki muncul selepas 2 minggu pemakaian.

· Tukul kaki yang telahterbentukdapatdiperbetulkansemula.

back to menu ↑

RasaiPerbezaannyaSelepasMenggunakanValgomed

Andadapatmerasakan 100% perbezaanpadaharipertamapemakaiandarisegi:

· Menghilangkan rasa sakitsemasamenggunakankasut

· Mengekalkanbentukibujari kaki

· Menghilangkan rasa sakitsemasaberjalan

Dengan memakai Valgomed secara berterusan, anda boleh:

· Mencegahpembentukantukul kaki

· Mencegahkesakitansemasamenggunakankasut yang baru

· Bekerjadanberjalandenganlebihselesa

· Mengelakkantanda-tanda bunions dariawal

back to menu ↑

PendapatDoktorMengenaiValgomed

DoktorHamzani, pakardariklinikperubatanswastamenyatakanmasalahinibolehterjadikepadasesiapasahaja yang mempunyaimasalahberatabdanberlebihandanmenggunakankasut yang tidaksesuai.

Semua bunion adalahmasalah yang kekalkecualidibetulkanmelaluikaedahpembedahan. Tetapiadabeberapalangkah yang bolehandaambildirumahuntukmenjadipencegahanataumemperlambatkanperkembanganmasalahtukul kaki anda. Langkahutamaialahmengubahsikapdanmemakaikasut yang sesuaisetiaphari. Pastikanuntukmemilihkasutbertumitrendah, selesa yang menyediakanbanyakruanguntukjari kaki andasupayaberadadalamkeadaan yang betulsemasaberjalan.

Namun, apabilaandaberasasakitdaninginkelegaan yang cepat, alat yang mudahdigunakansepertiValgomedamatmembantu. Alatinidiperbuatdenganberkualitisupayadapatmengekalkanbentukibujari kaki dantapak kaki yang selesasemasaberjalan.

Iadiperbatdari gel silikon yang anti-radangsupayaandatidaktimbulruamataukulitmelecetsemasamenggunakannya. Valgomedamatsesuaidigunakanolehlelakidanperempuandalamsemuaperingkatumur. Sebagailangkahpencegahantukul kaki, kitaperlumengamalkanpenggunaankasut yang sesuaidanValgomedbolehmembantudalammengekalkanposisiibujari kaki yang betulsupayakitadapatberjalandanbekerjadenganselesa.

Olehitu, gunakanValgomeddarisekaranguntukmengelakkanmasalahtukul kaki. Andajugabolehmengamalkancarahidupsihatseperti:

· Mengekalkanberatbadan yang normal.

· MemakaiValgomedsebelummemakaikasut.

· Menggunakankasut yang sesuaimengikutjenisaktiviti.

· Pastikanmembuatpemeriksaandoktorsekiranyamasalahkesihatanterganggu.

· Ubatandarifarmasibolehdigunakanatasnasihatdoktor.

· Mengurutbahagian kaki bolehdilakukandenganminyakurutataupun spa.

· Tidakberdiriatauberjalanterlalu lama.

Valgomed
back to menu ↑

Testimoni Dari PenggunaValgomed

Khairina, 25, Valgomedamatberkesan! Andaperlumencubanyahariini!
Erlan, 21, SayabersenamuntukmenurunkanberatbadandanValgomedmestidigunakansepanjang proses. Kalautidak, timbultandatukul kaki nanti.
Arlina, 23,Tukul kaki sangathodohdanmenakutkan. Saya atasinya dengan menggunakan Valgomed!
Bayadiah, 24, AndaperlumenggunakanValgomed. Iamembuatkanandaberjalanlebihselesadantidaklagi rasa sakitpadaibujari kaki.
Erdan, 26, OlehkeranaValgomedberkesan, sayatidakperlumembuatpembedahan. MenggunakanValgomedsetiapahrilebihbaikdanmenjimatkan.
Summary
Review Date
Reviewed Item
Valgomed
Author Rating
51star1star1star1star1star
9.8 Total Score
Ringkasan

Siladapatkanprodukhebatini, Valgomed yang originaldilaman web rasmiuntukmenikmatipenjimatanhebat. Tawarandiskaunadalahterhad. Inilahmasanyauntukmenjadilebihsihatdisampingmenjagastruktur kaki anda yang normal.

Keberkesanan
10
Ulasan doktor
10
Keputusan selama 1 bulan
10
Pengeluar yang boleh dipercayai
10
Harga adalah tinggi
9
Komposisi semula jadi
10
Add your review  |  Read reviews and comments
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Your total score